Privacystatement

Inleiding

Wij respecteren uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, behandelen en beveiligen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de AVG draait alles om het beter beschermen van de privacy van personen. In dit privacystatement vindt u onze privacyprincipes en wat wij met uw gegevens doen, waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken. Wat ons betreft mag er geen onduidelijkheid over privacy bestaan.

Grondslag van de verwerking

Wij moeten het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG, namelijk:
1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is

Voor deze website ontvangen wij de gegevens rechtstreeks van de betrokkene en daarom is hier sprake van de grondslag ‘toestemming’.

Het gebruik van uw persoonsgegevens / doeleinden verzamelen persoonsgegevens

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
• u te informeren over onze ideeënboeken.
• aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die de wet ons oplegt.

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens verkopen aan derden? Dat doen wij niet. We gebruiken uw persoonsgegevens wel om u diensten te leveren waar u ons om vraagt.
Om de gevraagde diensten te leveren, delen we uw gegevens met SWKGroep Services B.V. (de serviceorganisatie van gro-up). Zij gebruiken persoonsgegevens niet anders dan wij met hen hebben afgesproken. Wij zien erop toe dat SWKGroep Services adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen.
Verder kan het zijn dat wij vanwege een wettelijke verplichting medewerking moeten verlenen aan het delen van persoonsgegevens, bijvoorbeeld aan de GGD, Belastingdienst en/of FIOD.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens zo lang u ingeschreven staat (u kunt uw toestemming altijd intrekken door u op onze website af te melden). De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Of zolang als nodig is voor de doelen waar we het in dit privacystatement over hebben en voor het naleven van wetten en regelgeving.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten opzichte van de persoonsgegevens die wij van u hebben:
• informatieplicht (artikel13 en 14 AVG): wanneer verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, moet voor betrokkenen duidelijk zijn dat dit zo is of zal zijn en wat het doel van de verwerking is. Informatie verstrekken over categorie, doel, bron van gegevens en grondslag voor verwerking.
• recht van inzage (artikel 15 AVG): kan alleen worden opgevraagd door de betrokkene zelf en kan zonder reden worden uitgeoefend.
• recht van rectificatie (artikel 16 AVG): geldt als een betrokkene van mening is dat zijn gegevens niet juist of onvolledig zijn.
• recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG): betrokkene kan hierom vragen als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn en er geen andere reden is om deze persoonsgegevens te bewaren.
• recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG): betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens op een gestructureerde en leesbare wijze te ontvangen, ook voor apparaten. Het verzoek kan zijn om persoonsgegevens te ontvangen of door te zenden.

Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen. Vanaf de ontvangst van het verzoek hebben wij één maand de tijd te beoordelen of het verzoek is gerechtvaardigd.
Binnen één maand zullen wij u laten weten wat er met het verzoek gebeurt. Het is mogelijk de tijdsduur te verlengen met twee maanden, indien duidelijk is dat de gevraagde informatie onmogelijk binnen één maand te achterhalen is.

U kunt uw verzoek e-mailen naar privacyteam@swkgroep.nl.
U kunt ook een brief sturen naar:
Stichting SWKGroep
T.a.v. privacyteam SWKGroep
Postbus 85014
3009 MA Rotterdam

Beschermen van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. SWKGroep Services is gecertificeerd voor NEN-ISO/IEC 27001. Dit privacystatement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Wij maken gebruik van 3 soorten cookies:

1. Functionele cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van een website. Het gaat hier om loginsessies en gebruikersinstellingen. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ook verzamelen we informatie over de manier waarop klanten onze website gebruiken. Daarmee kunnen we onze website verbeteren en problemen oplossen. Daarnaast kunt u dankzij deze cookies inloggen op onze website. Wij mogen functionele cookies zonder toestemming plaatsen.

2. Statistische cookies
Statistische cookies meten voor ons alle data over het gebruik van onze website. Via Google Analytics meten we onder andere het aantal bezoekers op onze website, de tijd dat bezoekers op onze website verblijven en welke pagina’s bezoekers bekijken. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij statische cookies plaatsen zonder toestemming.

3. Marketingcookies
Marketingcookies kijken naar het surfgedrag van onze bezoekers. Deze data wordt gepersonaliseerd opgeslagen in een database. We gebruiken deze cookies onder andere voor Facebookadvertising, Google AdWords, YouTube en Vimeo. Bij het bezoek aan onze website vragen wij u, middels een pop-up, toestemming voor het plaatsen van marketingcookies. U kunt hiermee instemmen of deze weigeren. Dit heeft gedeeltelijk invloed op de werking van onze website. U kunt altijd de voorkeur voor het accepteren of weigeren van marketingcookies aanpassen.

Uw huidige cookie-instelling: Nog geen keuze gemaakt

Alleen functionele en analystische cookies worden gebruikt. Marketingcookies worden NIET gebruikt.
Uw huidige cookie-instelling: Akkoord

Functionele, analystische en marketingcookies worden gebruikt.
Uw huidige cookie-instelling: Niet akkoord

Alleen functionele en analystische worden gebruikt. Marketingcookies worden NIET gebruikt.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over ons privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens? Stel uw vraag via het e-mailadres privacyteam@swkgroep.nl.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uw klacht melden aan de functionaris gegevensbescherming via fg@swkgroep.nl. Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen met elkaar dan kunt u altijd terecht bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in het privacystatement

Dit privacystatement kan door ons worden aangepast. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, vermelden wij dit duidelijk op onze website.